Diễn Đàn ^^ HĐH Nghệ Tĩnh

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn Đàn ^^ HĐH Nghệ Tĩnh

Diễn đàn trao đổi giải trí của sinh viên người Nghệ Tĩnh đang học tập tại cao đẳng công nghệ HN

Latest topics

» Video Clip cuộc vui ăn tất niên
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeThu Jul 14, 2011 7:12 pm by jangk91

» Khiếp quá voivoivoi thân xác này
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeMon Feb 28, 2011 6:08 pm by phamvan.linh

» Mấy thằng lính Philipines bị giết chết rất dã man
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeMon Feb 28, 2011 6:04 pm by phamvan.linh

»  Thằng Này Lái Xe Tải Chở Hàng Chuối Bị Tai Nạn Xe
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeMon Feb 28, 2011 6:03 pm by phamvan.linh

»  Thằng Này Tự Lấy Dao Cắt Bàn Tay Mình Từng Sợi Nhỏ
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeMon Feb 28, 2011 5:57 pm by phamvan.linh

» Lê Hằng Kế Toán 3 chào các bạn nhé !!!
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeSun Feb 27, 2011 11:23 pm by hangxinh_ht91

» Nhạc theo yêu cầu
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeSun Feb 27, 2011 3:18 pm by phamvan.linh

» Ngôi Nhà Tuyết Trắng - Xuân Hạ ft. Akira Phan
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeSun Feb 27, 2011 3:00 pm by phamvan.linh

» Mùa Gió Rét - Akira Phan
Câu chuyện về nụ hôn I_icon_minitimeSun Feb 27, 2011 2:55 pm by phamvan.linh


2 posters

  Câu chuyện về nụ hôn

  thai-quoc-ngo
  thai-quoc-ngo


  Tổng số bài gửi : 29
  Join date : 12/11/2010
  Age : 33
  Đến từ : Diễn Châu-Nghệ An

  Câu chuyện về nụ hôn Empty Câu chuyện về nụ hôn

  Bài gửi by thai-quoc-ngo Fri Dec 03, 2010 8:43 am

  C©u chuyÖn vÒ nô h«n
  C¸c chÝnh kh¸ch lµm chuyÖn ®ã. Nh÷ng con quû hót m¸u ng­êi vµ nh÷ng con tinh tinh. Vµ trªn hÕt, ®Êy lµ c¸i ®Æc quyÒn cña nh÷ng ng­êi ®ang yªu - ®Êy lµ nãi vÒ c¸i h«n.
  Như­ng ®iÒu nµy kh«ng hoµn toµn lµ thÕ, nh­ nhµ x· héi häc vµ nhµ b¸o Mü Adrianne Blue ®· chØ ra trong cuèn s¸ch vÒ lÞch sö nô h«n rÊt hÊp dÉn vµ thó vÞ ®· ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng ch©u ¢u. Theo mét cuéc ®iÒu tra míi ®©y vµo n¨m 1992, vµ ®­îc t¸c gi¶ trÝch dÉn, kho¶ng 87% trong sè 168 nÒn v¨n hãa kh¸c nhau trªn thÕ giíi ®­îc kh¶o s¸t thõa nhËn kh¸i niÖm vÒ t×nh yªu l·ng m¹n vµ tÊt c¶ chØ trõ 10% ngo¹i lÖ, th­êng thùc hµnh viÖc h«n nhau.
  ]Sù th©n thiÕt cña viÖc hót chÊt dinh d­ìng tõ bé ngùc phô n÷ t¹o ra chiÕc s©n khÊu cho mét c«ng viÖc kÐo dµi suèt ®êi lµ viÖc h«n nhau, ®Êy lµ lý thuyÕt kh«ng chØ cña ng­êi cha ®Î cña m«n ph©n t©m häc Sigmund Freud mµ cßn cña nhiÒu chuyªn gia hiÖn nay.
  NhiÒu nhµ d©n téc häc coi c¸i h«n trao ®æi nhau lÇn ®Çu gi÷a hai con ng­êi bÞ hót l¹i víi nhau lµ sù b¾t ®Çu cña tr¹ng th¸i l©ng l©ng cña viÖc ®ang yªu. Nã còng lµ b­íc ®Çu tiªn tiÒm tµng trªn con ®­êng tiÕn tíi mét sù g¾n bã bÒn v÷ng h¬n


  ]D­íi sù b¶o trî cña Thiªn chóa gi¸o sù ®êi l¹i ®­îc chÝnh thøc nh×n nhËn cã phÇn kh¸c ®i. Trong t¸c phÈm [/size]Thµnh phè cña Chóa vµo thÕ kû thø 5 nh»m b¶o vÖ Chóa Trêi cña «ng gåm 22 tËp, thµnh Augustus ®· g¹t bá h×nh thøc kho¸i l¹c phßng the mµ kh«ng nh»m môc ®Ých nèi dâi nßi gièng. ¤ng c¶m thÊy r»ng "Pax" hay c¸i h«n cña hßa b×nh víi t­ c¸ch chµo mõng vµ trong buæi lÔ lµ h×nh thøc ch©n chÝnh duy nhÊt

  Trong khóc sö thi trung cæ cña Gottried von Strassburg mæ xÎ chuyÖn ngo¹i t×nh gi÷a Tristan vµ Isolde, Tristan bÞ th­¬ng ë chç hiÓm do mét ngän gi¸o tÈm ®éc vµ cÇu cøu Isolde nh­ng Tristan bÞ bµ vî ghen tu«ng lõa r»ng Isolde sÏ kh«ng ®Õn vµ råi t¾t thë tr­íc khi nµng kÞp ®Õn n¬i. Sau ®ã Isolde «m x¸c ng­êi yªu vµ say ®¾m h«n chµng tíi tÊp trong sù t«n vinh mét t×nh yªu hoµn h¶o vµ tuyÖt ®èi.
  Nh÷ng thÕ kû tiÕp theo rÊt phong phó vÒ nh÷ng thÝ dô v¨n häc vÕ c¸i h«n nh­ lµ mét sù cøu chuéc. Nh÷ng chuyÖn kÓ nh­ Nµng tiªn ngñ trong rõng hay Hoµng tö Cãc lu«n ®­îc liªn t­ëng ®Õn. DÇn dµ sù vuèt ve cña ®«i m«i trë thµnh tiªu ®iÓm cña nh÷ng c¶m xóc vèn kh«ng thÓ hay kh«ng ®­îc biÓu lé theo c¸ch nµo kh¸c.
   NÒn v¨n hãa nô h«n cña thÕ kû chóng ta diÔn biÕn chñ yÕu lµ quanh phim ¶nh vµ nh÷ng thÇn t­îng cña nã, dÉu r»ng nh÷ng pha h«n hÝt trªn mµn ¶nh míi cã tõ n¨m 1934 trë ®i vµ lµ ®èi t­îng cña sù kiÓm duyÖt ®¹o ®øc kÐo dµi nhiÒu thËp kû. C¸i gäi lµ bé luËt Hays qui ®Þnh r»ng nh÷ng nh©n vËt cña c¸c phim do Mü lµm kh«ng ®­îc h«n nhau khi ë "t­ thÕ n»m" mµ chØ khi ngåi hay ®øng. NÕu mét nam vµ n÷ diÔn viªn ®­îc quay ®ang ngåi trªn gi­êng th× ng­êi kia cÇn ph¶i cã mét bµn ch©n ®øng trªn sµn nhµ. Nh­ng mét nghÞch lý lµm sao, mét cuéc th¨m dß cña viÖn Gallup cho biÕt nh÷ng chiÕc h«n trªn mµn b¹c ®¸ng ghi nhí nhÊt l¹i diÔn ra ë thêi kú ®µn ¸p ®ã.


  Clark Gable vµ Vivien Leigh trong [/size]Cuèn theo chiÒu giã (1939) ®­îc kÓ lµ cã nô h«n ®­îc ­a chuéng cïng víi nô h«n cña Burt Lancaster vµ Deborah Kerr trong phim Tõ ®©y ®Õn vÜnh h»ng (1953), vµ xin ®õng quªn Humphrey Bogart vµ Ingrid Bergmann trong phim Casablanca[size=12] (1942).  Được sửa bởi thai-quoc-ngo ngày Wed Jan 05, 2011 10:54 pm; sửa lần 3.
  nguyenvu38
  nguyenvu38


  Tổng số bài gửi : 250
  Join date : 12/11/2010
  Age : 33
  Đến từ : can lộc-hà tĩnh

  Câu chuyện về nụ hôn Empty Re: Câu chuyện về nụ hôn

  Bài gửi by nguyenvu38 Wed Jan 05, 2011 6:32 pm

  viết thế ai mà đọc đc
  tui chịu đó
  thai-quoc-ngo
  thai-quoc-ngo


  Tổng số bài gửi : 29
  Join date : 12/11/2010
  Age : 33
  Đến từ : Diễn Châu-Nghệ An

  Câu chuyện về nụ hôn Empty Re: Câu chuyện về nụ hôn

  Bài gửi by thai-quoc-ngo Wed Jan 05, 2011 10:55 pm

  sao ko hiểu,

  Sponsored content


  Câu chuyện về nụ hôn Empty Re: Câu chuyện về nụ hôn

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Fri Dec 08, 2023 12:25 pm